1. Kdo zpracovává Vaše údaje? Jsme provozovatel internetových stránek discus.cz – provozovatel Kersten Opitz, Bojanovická 2715/11 Praha 4 a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.
 2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme? Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našeho webu discus.cz:
  • IP adresa
  • soubory cookies nebo jiný elektronický identifikátor
  • vyhledávaní textu nebo výrazu a zobrazení stránky
  • referenční odkazy odkud jste přišli (kliknutí na odkaz z jiných stránek)
  • případně i jiné údaje vedené pro automatizované statistické a bezpečnostní procesy
 3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?
  Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:
  • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše stránky navštěvovanéanalýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám
 4. Díky udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám můžeme i nadále poskytovat některé své služby zdarma.
 5. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup? Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili interními automatizovanými nebo ručními postupy
  • Většina procesů našich služeb je plně automatizována a nedochází k ručnímu zpracování a veškerá data jsou plně skryta v systému.Vaše údaje mohou být naším administrátorem nebo správcem dané služby zobrazeny pouze v přesně daných případech:
   • při podezření z možného ohrožení bezpečnosti stránek (například pokoušením vkládat škodlivý programový obsah, reklamní obsah, pornografický obsah atp.)při podezření z nedovoleného používání služeb – prověření bezpečnosti situace atp.
  Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:
  • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů (GOOGLE – tyto údaje jsou anonymní a nelze z nich personifikovat žádný konkrétní uživatel);osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme; (provozovatel serveru a zálohování dat – WEDOS s.r.o.)osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují; (tyto údaje jsou ale anonymní a nelze z nich personalifikovat žádný konkrétní uživatel);provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
  Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.
 6. Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme? Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromíCookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Soubory cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat zde.
 7.  Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme? Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po určitou dobu, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.
  • statistické údaje o prohlížených stránkách, vyhledávaných informacích – maximálně 5 let, obvykle méně;IP adresy, ze kterých jste přišli – maximálně 36 měsíců, obvykle méně; 
  Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu. Údaje získané v rámci registrace k určité naší službě, pokud je možné tuto službu využívat i bez Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pak zpracováváme po dobu využívání registrované služby a dále obvykle 12-24 měsíců po jejím zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh.
 8. Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu? Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem
  • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů).
  Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.
 9. Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje? Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.
 10. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny? Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi (firewall, šifrování, fyzická nedostupnost serveru pro případnou kráděž atp). V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány. Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady. Mějte prosím vždy na paměti, že že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.
 11. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@discus.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
 12. Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu? Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat). Zpracování Vašich osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž bychom byli vůbec schopni Vás identifikovat jako konkrétního uživatele, nám umožnuje poskytovat služby a tyto neustále zlepšovat a vyvíjet služby nové. Pokud nám Váš souhlas neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé naše služby již nebudeme schopni nadále zdarma poskytovat, popř. že Vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě. Není však samozřejmě Vaší povinností naše služby využívat. 
 13. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů? Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
  • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
  • právo osobní údaje opravit či doplnit;
  • právo požadovat omezení zpracování;
  • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
  • právo požadovat přenesení údajů;
  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
  • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.
 14. Co to znamená, že máte právo vznést námitku? Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách zboží a služeb, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.  Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.
 15. Jak nás můžete kontaktovat? V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte emailu info@discus.cz, kde Vám poskytneme nejvyšší možnou péči.V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.