CITES COP 19 v Panamě s dalekosáhlými důsledky pro chov domácích zvířat – i pro akvaristiku

CITES COP 19 v Panamě s dalekosáhlými důsledky pro chov domácích zvířat – i pro akvaristiku

Ve dnech 14. – 25. listopadu 2022 se v Panamě konala 19. konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin neboli CITES. Během těchto dvou týdnů se více než 2 500 účastníků ze 176 smluvních stran a 184 nevládních organizací snažilo dosáhnout rozhodnutí o mezinárodním obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. 

V letošním roce obdržela Komise CITES rekordní počet 52 návrhů na zařazení přibližně 600 druhů zvířat a rostlin na seznam. Mezi ně patřily četné druhy žraloků a rejnoků, velký počet želv, včetně želv klapavek rodu Kinosternon, všechny druhy rodu Sternotherus a suchozemské želvy rodu Rhinoclemmys byly zařazeny do příloh CITES. Z dalších druhů plazů je nyní v příloze CITES II zařazen běžně chovaný vodní drak (Physignathus cocincinus) a běžně chovaná a odchovávaná žába Agalychnis lemur.

Zařazení a aktualizace přibližně 260 druhů obojživelníků a plazů, včetně druhů ryb důležitých pro akvaristiku, o které bylo požádáno na zasedání konference smluvních stran CITES v roce 2022 a z nichž téměř všechny byly jako takové přijaty, bude pro chovatele a úřady v nadcházejících týdnech znamenat spoustu byrokratické práce navíc. Mezi druhy, které jsou nyní zařazeny do přílohy II, patří Hypancistrus zebra (dříve Pekoltia sp. „zebra“) – v obchodě známý také jako L46 – který je velmi oblíbený v akvaristice. Postiženy jsou také některé druhy sladkovodních rejnoků rodu Potamotrygon. Zařazení těchto druhů do přílohy CITES II silně ovlivní vnitrostátní a mezinárodní obchod v nadcházejících letech a desetiletích.

Původní žádost Brazílie o zařazení Hypancistrus zebra do přílohy CITES I byla odvrácena argumenty EU, ostatních smluvních stran, FAO, TRAFFIC International a mnoha obchodních organizací. Nicméně předpokládám, že to povede ke krachu úspěšných ex-situ snah pro tento druh v akvaristice v průběhu let a bude to jen začátek mnoha dalších žádostí v příštích letech pro populární druhy okrasných ryb.

Zejména v případě druhu L46, který byl objeven teprve v roce 1987 a vědecky popsán v roce 1991, vyvolal požadavek Brazílie na zařazení do přílohy I řadu diskusí. Historicky Brazílie vždy – oprávněně – velmi citlivě reagovala na využívání vlastních přírodních zdrojů jinými národy a v tomto kontextu musí akvaristický svět vnímat i současné události. Z tohoto důvodu se dalo očekávat, že Brazílie, přestože nebo právě proto, že se L46 v posledních letech ve velkém množství rozmnožuje v Asii a Evropě a je pravidelně ve velkém množství nabízena profesionálními chovateli, zařazení na seznam silně podpořila a bude v této strategii jistě pokračovat.

Bohužel se v posledních letech objevili obchodníci, kteří kvůli jejich peněžní hodnotě a vysoké poptávce vyvážejí nelegálně ulovené ryby z brazilských volně žijících populací do Asie, Evropy a Severní Ameriky přes jiné jihoamerické země. A to i přesto, že Brazílie zakázala sběr a vývoz L46 již v roce 2004. Díky zařazení do přílohy II bude tento druh zachován pro akvaristiku, i když s podstatně větším byrokratickým úsilím.

Kdo by se chtěl dozvědět více o tomto druhu, jeho rozšíření, historii a současném stavu v přírodě, najde fakta v zajímavé a doporučitelné publikaci DE SOUSA et al z roku 2021: „Conservation and trade of the endangered Hypancistrus zebra (Siluriformes, Loricariidae), one of the most trafficked Brazilian fish“(https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01570).

Velkorysé rozdávání velmi velkých a barevných plyšáků účastníkům kongresu a večerní recepce s jídlem a pitím zdarma od nevládních organizací se tak vyplatily. Vzhledem k tomu, že CITES má obchod regulovat, a ne zakazovat, považujeme za velmi politováníhodné, že mezinárodní společenství v této oblasti nerozhoduje na základě vědecky podložených faktů, ale na základě vlivu finančně silných skupin, které mají ve svém programu otázku „zákazu chovu volně žijících zvířat“. To je kontraproduktivní z hlediska ochrany druhů a výzkumu biologických vztahů a faktů o chovu; zde mají zájmové chovy mimořádný přínos.

Co znamená zařazení na seznam pro držitele a chovatele v ČR?

Zařazení do Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejích příloh I až III, známých také jako přílohy I – III, má pro chovatele a pěstitele řadu důsledků.

Přehled nově zařazených druhů nebo změn v zařazení do seznamu

Plazi:

– Caiman latirostris – z přílohy I do přílohy II

– Crocodylus porosus – populace na Palawanských ostrovech z přílohy I do přílohy II

– Physignatus cocincinus – zařazen do přílohy II

– Cyrtodactylus jeyporensis – zařazen do přílohy II

– Tarentola chazaliae – zařazen do přílohy II

– Phrynosoma platyrhinos – zařazen do přílohy II

– Phrynosoma spp. – zařazen do přílohy II

– Tiliqua adelaidensis – zařazen do přílohy I

– Epicrates inornatus – z přílohy I do přílohy II

– Chelus fimbriata – zařazen do přílohy II

– Chelus orinocensis – zařazen do přílohy II

– Macrochelys temminckii – zařazen do přílohy II

– Graptemys barbouri, G. ernsti, G. gibbonsi, G. pearlensis, G. pulchra – zařazeny do přílohy II

– Batagur kachuga – přesunut z přílohy II do přílohy I

– Cuora galbinifrons – z přílohy II do přílohy I

– Rhinoclemmys spp. – zařazen do přílohy II

– Chelydra serpentina – zařazena do přílohy II

– Kinosternon cora a K. vogti – zařazeno v příloze I

– Kinosternon spp. (všechny ostatní druhy) – zařazen do přílohy II

– Sternotherus spp. (všechny druhy) – zařazen do přílohy II

– Claudius angustatus – zařazen do přílohy II

– Staurotypus salvinii, S. triporcatus – zařazeny do přílohy II

přiloženo

– Apalone spp. – zařazen do přílohy II

– Nilssonia leithii – přesunuta z přílohy II do přílohy I.

Obojživelníci:

– Centrolenidae spp. – zařazeno do přílohy II

– Agalychnis lemur – zařazen do přílohy II

– Laotriton laoensis – zařazen do přílohy II

Ryby:

– Hypancistrus zebra (také známý jako L46) – zařazen do přílohy II

– Potamotrygon albimaculata, P. henlei, P. jabuti, P.

leopoldi, P. marquesi, P. signata, P. wallacei – zařazen do přílohy II.

Druh Hypancistrus zebra a vybrané druhy rejnoků rodu Potamotrygon (podrobnosti viz ODOIMZ-Změny_příloh_I_a_II_CITES_CoP19-221222.pdf (mzp.cz) byly na CITES CoP19 zařazen do přílohy II k CITES, následně tedy budou zařazeny do přílohy B k nařízení Rady (ES) č. 338/97 v platném znění. 

Zařazení 
[VŘ1] do příloh CITES vstupuje v platnost 90 dní po schválení na konferenci dne 25. 11. 2022, právně závazné je však až zařazení do příslušných příloh novelizovaného nařízení 338/97 (očekává se v půlce dubna). 

Z toho především vyplývá, že až budou dané druhy v příloze B nařízení, bude při prodeji jejich exemplářů v rámci EU dána povinnost prokazovat původ v souladu s §24 zákona č. 100/2004 Sb., např při prodeji bude povinnost vždy předat novému vlastníkovi doklad o prodeji, z kterého bude vyplývat původ daného exempláře. Podrobnosti k náležitostem uvedeného dokladu lze nalézt v §16 prováděcí vyhlášky č. 210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy.

Uvedené druhy se nebudou registrovat. 

Kromě toho v případě prodeje těchto exemplářů mimo EU bude pak zapotřebí povolení CITES, které vydává MŽP ČR. 

Zdroje:

https://www.mzp.cz/cz/cites_obchod_ohrozenymi_druhy
https://www.cizp.cz/pusobnost/logo-cites/co-je-cites
https://cites.org/eng
https://vda-online.de

Mail od MZP


 [VŘ1]Tvrdé mezery 2